Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2|回复: 2

做到运筹帷幄才可能决胜千里

[复制链接]

50

主题

63

帖子

189

积分

注册会员

Rank: 2

积分
189
发表于 前天 01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://weibo.com/tv/show/14682:4593330835619881
http://weibo.com/tv/show/28226:4593283721265207
https://weibo.com/tv/show/19924:4593334656630841
http://weibo.com/tv/show/9914:4593337064161298
https://weibo.com/tv/show/17944:4593329845764159
http://weibo.com/tv/show/17391:4593302255632402
https://weibo.com/tv/show/1494:4593328319037481
http://weibo.com/tv/show/18553:4593281690959883
https://weibo.com/tv/show/3084:4593330747801631
http://weibo.com/tv/show/27909:4593329195647010
https://weibo.com/tv/show/13277:4593329032069130
http://weibo.com/tv/show/25737:4593336988926007
https://weibo.com/tv/show/26177:4593271465246734
http://weibo.com/tv/show/24982:4593330747801631
https://weibo.com/tv/show/34764:4593331112443976
http://weibo.com/tv/show/21892:4593306378633233
https://weibo.com/tv/show/28017:4593336745656343
http://weibo.com/tv/show/2986:4593283721265207
https://weibo.com/tv/show/24656:4593329195647010
http://weibo.com/tv/show/35993:4593329124605999
https://weibo.com/tv/show/4140:4593283934912542
http://weibo.com/tv/show/30491:4593282269773869
https://weibo.com/tv/show/21001:4593306420838439
http://weibo.com/tv/show/7388:4593336384684064
https://weibo.com/tv/show/11025:4593282572025879
http://weibo.com/tv/show/21518:4593283498704935
https://weibo.com/tv/show/22253:4593334568812549
http://weibo.com/tv/show/3204:4593329661476891
https://weibo.com/tv/show/28037:4593329464082449
http://weibo.com/tv/show/8329:4593283855220763
https://weibo.com/tv/show/5117:4593336569233434
http://weibo.com/tv/show/25920:4593330835619881
https://weibo.com/tv/show/5395:4593283658088457
http://weibo.com/tv/show/9118:4593282831810584
https://weibo.com/tv/show/22866:4593330168987671
http://weibo.com/tv/show/6443:4593330915573801
https://weibo.com/tv/show/18719:4593334283599894
http://weibo.com/tv/show/5864:4593329338515497
https://weibo.com/tv/show/498:4593334732128315
http://weibo.com/tv/show/18695:4593336489803807
https://weibo.com/tv/show/345:4593335130849294
http://weibo.com/tv/show/28936:4593336011390993
https://weibo.com/tv/show/13985:4593281498284049
http://weibo.com/tv/show/13517:4593334816014354
https://weibo.com/tv/show/26995:4593302255632402
http://weibo.com/tv/show/20960:4593280961151017
https://weibo.com/tv/show/27698:4593282110390306
http://weibo.com/tv/show/30357:4593328478421008
https://weibo.com/tv/show/21872:4593330252611602
http://weibo.com/tv/show/19739:4593334488858646
https://weibo.com/tv/show/17049:4593334816014354
http://weibo.com/tv/show/34370:4593304856363019
https://weibo.com/tv/show/35584:4593330667847714
http://weibo.com/tv/show/19313:4593330252611602
https://weibo.com/tv/show/13616:4593337290653720
http://weibo.com/tv/show/13179:4593328868491363
https://weibo.com/tv/show/28508:4593329032069130
http://weibo.com/tv/show/16850:4593282450391067
https://weibo.com/tv/show/34778:4593337139920906
http://weibo.com/tv/show/3251:4593283721265207
https://weibo.com/tv/show/7213:4593281112408115
http://weibo.com/tv/show/30198:4593302125608973
https://weibo.com/tv/show/783:4593281112408115
http://weibo.com/tv/show/7067:4593328696524811
https://weibo.com/tv/show/36471:4593329195647010
http://weibo.com/tv/show/16895:4593329032069130
https://weibo.com/tv/show/13282:4593330747801631
http://weibo.com/tv/show/19829:4593282705981479
https://weibo.com/tv/show/15289:4593336011390993
http://weibo.com/tv/show/36147:4593335042506811
https://weibo.com/tv/show/11372:4593304944181251
http://weibo.com/tv/show/5256:4593336292409383
https://weibo.com/tv/show/27422:4593329032069130
http://weibo.com/tv/show/6321:4593282450391067
https://weibo.com/tv/show/20392:4593283385720871
http://weibo.com/tv/show/20179:4593330667847714
https://weibo.com/tv/show/28273:4593302255632402
http://weibo.com/tv/show/19509:4593282705981479
https://weibo.com/tv/show/8777:4593302255632402
http://weibo.com/tv/show/15579:4593329464082449
回复

使用道具 举报

59

主题

65

帖子

202

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
202
发表于 前天 01:46 | 显示全部楼层
https://weibo.com/tv/show/22039:4593432274862100
http://weibo.com/tv/show/1200:4593440843825158
https://weibo.com/tv/show/2278:4593439841386504
http://weibo.com/tv/show/29672:4593439635865626
https://weibo.com/tv/show/8564:4593439333875741
http://weibo.com/tv/show/4794:4593440592166937
https://weibo.com/tv/show/27254:4593431792779295
http://weibo.com/tv/show/34170:4593336867029005
https://weibo.com/tv/show/17289:4593336011390993
http://weibo.com/tv/show/20698:4593433868697615
https://weibo.com/tv/show/30259:4593336116510744
http://weibo.com/tv/show/916:4593418932781102
https://weibo.com/tv/show/30911:4593432849481745
http://weibo.com/tv/show/25280:4593441204535315
https://weibo.com/tv/show/33702:4593417091481643
http://weibo.com/tv/show/26636:4593440990625798
https://weibo.com/tv/show/32595:4593434112229384
http://weibo.com/tv/show/13921:4593433042681860
https://weibo.com/tv/show/11572:4593441057734683
http://weibo.com/tv/show/1138:4593335042506811
https://weibo.com/tv/show/13662:4593432208015381
http://weibo.com/tv/show/13027:4593440843825158
https://weibo.com/tv/show/21976:4593440843825158
http://weibo.com/tv/show/8029:4593434183532552
https://weibo.com/tv/show/34843:4593417431482427
http://weibo.com/tv/show/17776:4593417913827343
https://weibo.com/tv/show/24604:4593434112229384
http://weibo.com/tv/show/64:4593434518814742
https://weibo.com/tv/show/29686:4593418421075991
http://weibo.com/tv/show/74:4593440512475156
https://weibo.com/tv/show/12408:4593440072073238
http://weibo.com/tv/show/4405:4593334816014354
https://weibo.com/tv/show/8706:4593337139920906
http://weibo.com/tv/show/6235:4593432576852005
https://weibo.com/tv/show/3918:4593334283599894
http://weibo.com/tv/show/32003:4593440424656917
https://weibo.com/tv/show/27724:4593334816014354
http://weibo.com/tv/show/35838:4593336200134693
https://weibo.com/tv/show/2057:4593432274862100
http://weibo.com/tv/show/20065:4593336200134693
https://weibo.com/tv/show/14706:4593434028343303
http://weibo.com/tv/show/35468:4593434766540814
https://weibo.com/tv/show/19447:4593434594574391
http://weibo.com/tv/show/18420:4593433705119765
https://weibo.com/tv/show/20103:4593434028343303
http://weibo.com/tv/show/12150:4593433621495819
https://weibo.com/tv/show/15005:4593440206290956
http://weibo.com/tv/show/7763:4593418488184867
https://weibo.com/tv/show/29962:4593417519562754
http://weibo.com/tv/show/10247:4593337064161298
https://weibo.com/tv/show/10689:4593334413361211
http://weibo.com/tv/show/17451:4593416722645014
https://weibo.com/tv/show/9468:4593418567876634
http://weibo.com/tv/show/23655:4593440206290956
https://weibo.com/tv/show/36463:4593335130849294
http://weibo.com/tv/show/20343:4593336929943566
https://weibo.com/tv/show/35589:4593334887317548
http://weibo.com/tv/show/15084:4593433042681860
https://weibo.com/tv/show/32026:4593434401636366
http://weibo.com/tv/show/32689:4593440919322630
https://weibo.com/tv/show/21775:4593434028343303
http://weibo.com/tv/show/13953:4593432954339345
https://weibo.com/tv/show/4081:4593439774277664
http://weibo.com/tv/show/25180:4593334656630841
https://weibo.com/tv/show/33940:4593432849481745
http://weibo.com/tv/show/24916:4593337210961930
https://weibo.com/tv/show/10726:4593432954339345
http://weibo.com/tv/show/29066:4593337139920906
https://weibo.com/tv/show/21332:4593440512475156
http://weibo.com/tv/show/12946:4593336569233434
https://weibo.com/tv/show/31290:4593419008278581
http://weibo.com/tv/show/28469:4593336569233434
https://weibo.com/tv/show/23242:4593418203234328
http://weibo.com/tv/show/25891:4593433306660875
https://weibo.com/tv/show/21810:4593334816014354
http://weibo.com/tv/show/9275:4593434594574391
https://weibo.com/tv/show/12105:4593433042681860
http://weibo.com/tv/show/32597:4593335227056154
https://weibo.com/tv/show/1981:4593337139920906
http://weibo.com/tv/show/3842:4593336745656343
回复

使用道具 举报

69

主题

76

帖子

234

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
234
发表于 前天 02:12 | 显示全部楼层
https://weibo.com/tv/show/17877:4593440667926539
http://weibo.com/tv/show/21762:4593418932781102
https://weibo.com/tv/show/11735:4593439569018890
http://weibo.com/tv/show/1759:4593418014228520
https://weibo.com/tv/show/13763:4593416806268979
http://weibo.com/tv/show/10745:4593334413361211
https://weibo.com/tv/show/7327:4593417318236168
http://weibo.com/tv/show/5117:4593334488858646
https://weibo.com/tv/show/15279:4593433705119765
http://weibo.com/tv/show/3417:4593335227056154
https://weibo.com/tv/show/1659:4593439569018890
http://weibo.com/tv/show/19956:4593336929943566
https://weibo.com/tv/show/11845:4593335348690964
http://weibo.com/tv/show/5260:4593439497453594
https://weibo.com/tv/show/19463:4593440072073238
http://weibo.com/tv/show/29426:4593417833873448
https://weibo.com/tv/show/35281:4593418282926127
http://weibo.com/tv/show/33787:4593335877435398
https://weibo.com/tv/show/7885:4593433205997595
http://weibo.com/tv/show/3503:4593433205997595
https://weibo.com/tv/show/13761:4593432274862100
http://weibo.com/tv/show/13049:4593336929943566
https://weibo.com/tv/show/7861:4593439421956107
http://weibo.com/tv/show/9130:4593416873639975
https://weibo.com/tv/show/1271:4593432576852005
http://weibo.com/tv/show/33475:4593336011390993
https://weibo.com/tv/show/27799:4593336569233434
http://weibo.com/tv/show/3664:4593417020440602
https://weibo.com/tv/show/16398:4593417431482427
http://weibo.com/tv/show/11413:4593336011390993
https://weibo.com/tv/show/28268:4593336569233434
http://weibo.com/tv/show/26384:4593434766540814
https://weibo.com/tv/show/32943:4593419008278581
http://weibo.com/tv/show/30200:4593432576852005
https://weibo.com/tv/show/4305:4593440512475156
http://weibo.com/tv/show/28942:4593336116510744
https://weibo.com/tv/show/11986:4593416873639975
http://weibo.com/tv/show/14076:4593432681709585
https://weibo.com/tv/show/13287:4593337290653720
http://weibo.com/tv/show/26560:4593439195463689
https://weibo.com/tv/show/5664:4593336200134693
http://weibo.com/tv/show/34966:4593417091481643
https://weibo.com/tv/show/31823:4593441338753072
http://weibo.com/tv/show/7466:4593434183532552
https://weibo.com/tv/show/16519:4593336384684064
http://weibo.com/tv/show/27610:4593335042506811
https://weibo.com/tv/show/31105:4593441057734683
http://weibo.com/tv/show/20971:4593432274862100
https://weibo.com/tv/show/2903:4593416722645014
http://weibo.com/tv/show/10016:4593419008278581
https://weibo.com/tv/show/5296:4593337064161298
http://weibo.com/tv/show/18571:4593334816014354
https://weibo.com/tv/show/17343:4593417716695050
http://weibo.com/tv/show/31456:4593432954339345
https://weibo.com/tv/show/36216:4593337139920906
http://weibo.com/tv/show/4880:4593433705119765
https://weibo.com/tv/show/13952:4593416722645014
http://weibo.com/tv/show/2656:4593432849481745
https://weibo.com/tv/show/540:4593433306660875
http://weibo.com/tv/show/16789:4593439707168780
https://weibo.com/tv/show/19447:4593417628614693
http://weibo.com/tv/show/3715:4593440990625798
https://weibo.com/tv/show/25221:4593336929943566
http://weibo.com/tv/show/3918:4593416873639975
https://weibo.com/tv/show/11650:4593418639441943
http://weibo.com/tv/show/11776:4593418639441943
https://weibo.com/tv/show/23515:4593336929943566
http://weibo.com/tv/show/18146:4593440424656917
https://weibo.com/tv/show/1006:4593440277594133
http://weibo.com/tv/show/27023:4593334283599894
https://weibo.com/tv/show/17491:4593440512475156
http://weibo.com/tv/show/21256:4593432274862100
https://weibo.com/tv/show/20551:4593417431482427
http://weibo.com/tv/show/17827:4593439912689682
https://weibo.com/tv/show/34340:4593416613330986
http://weibo.com/tv/show/15296:4593336745656343
https://weibo.com/tv/show/17727:4593336867029005
http://weibo.com/tv/show/447:4593418353967121
https://weibo.com/tv/show/29113:4593440424656917
http://weibo.com/tv/show/10162:4593418014228520
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Comsenz Inc.  

GMT+8, 2021-1-17 07:39 , Processed in 0.029810 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表